دسته‌ها
طب سنتی

جامع الرساله در طب (یوسف بن محمد بن یوسف الطبیب)

جامع الرساله در طب (یوسف بن محمد بن یوسف الطبیب)

جامع الرساله در طب (یوسف بن محمد بن یوسف الطبیب)

رساله طبی جامع الرساله درطب رساله منظومه (به صورت رباعی ونثر) ازنوشته های یوسف طبیب میباشد که با بیان شیوا به علت امراض و روش معالجه آنها با گیاهان وادویه های مفرده ومرکبه میپردازد…آثار متعددى از او به زبان فارسى به‌جاى مانده است، اما آثارى كه به صورت شعر و دو بيتى دارد، از شهرت و انتشار گسترده‌ترى برخوردار است. کتاب به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…این کتاب بافرمتPDF در150 صفحه وباحجم 61 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است…

دسته‌ها
طب سنتی

مجربات طبی (دستنویس)

مجربات طبی (دستنویس)

مجربات طبی (دستنویس)

مجربات طبی رساله ایی با ارزش درمعرفی وشناساندن بیماریها میباشد که مولف با ذکر نام بیماری راه و روش معالجه امراض را با گیاهان و ادویه های ترکیبی به صورت مفصل به نگارش دراورده است..این کتاب به صورت دستنویس بوده وازجمله کتب خطی نادر در طب سنتی به شمار می آید.. http://kotobetebbi.file24.ir/ کتاب به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…این کتاب بافرمتPDF در382 صفحه وباحجم 110 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است…

دسته‌ها
طب سنتی

قرابادین معصومی (دستنویس)

قرابادین معصومی (دستنویس)

قرابادین معصومی (دستنویس)

رساله قرابادین ازتالیفات حکیم شیرازی دربیان ترکیب ادویه مرکبه وطریقه شستن حجریات وغیره که به غسل وتصویل نیازست وقاعده سوختن ادویه وقتل فلزات ومعدنیات وبریان نمودن بروزومشوی نمودن سقمونیا واسقیل ونحوهاوطرق استخراج عسل بلادر وکیفیت حل طلق وعقدسمات ودانستن بلاد وتفسیروترجمه اسامی تراکیب بزبان یونانی وعربی وفارسی وهندی وبیان الفاظی که در اوزان مصطلح اطباء است ودانستن مدت زمان اکل واستعمال وبقاء قوت ادویه مرکبه و روش امتحان تریاقات وغیره میباشد..کتاب فوق ازمعتبرترین کتب داروسازی به شمار می آید.. کتاب به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…این کتاب بافرمتPDF در184 صفحه وباحجم 80 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است…

دسته‌ها
طب سنتی

اختیارات بدیعی (مفتاح الخزائن)

اختیارات بدیعی (مفتاح الخزائن)

اختیارات بدیعی (مفتاح الخزائن)

اختيارات بديعى نوشته على بن حسین انصارى شيرازى (729-806ق) مشهور به حاج زين العطار يا زين الدين عطار است كه ابتدا در سه رساله جداگانه در ادویه مفرده، ابدال و اصلاح داروها تنظيم يافته و در سال 767ق به نام مفتاح الخزائن منتشر شده است. مؤلف بعداً تغييراتى در کتاب داده و در سال770ق و به نام «اختيارات بديعى» به شاهزاده بديع الجمال هديه كرده است. اين کتاب مشتمل است بر مقدمه و دو مقاله و خاتمه بوده است. مقدمه در بيان كليات اخذ ادویه و مقاله اول در بيان ادویه مفرده و اسامى آنها به لغت هر طايفه از طوايف و ابدال و اصلاح و منفعت و مضرات آن‌ها است… نویسنده در مقاله اول ادویه‌ها را یکایک به ترتيب حروف الفبا از الف تا

دسته‌ها
طب سنتی

مداوای سموم (محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني)

مداوای سموم (محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني)

مداوای سموم (محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني)

نسخه مشتمل است برپنج فصل.فصل اول درتدبیر تاثیر سموم واحتراز آن فصل دوم درتدابیرمشترکه سموم فصل سوم درسموم مشروبه فصل چهارم در تدبیر مداوای سموم فصل پنجم دربیان آنچه حشرات از اوگریزند. بخش دیگری ازکتاب تشخیص پنجم در اوزان که آن مشتمل است برسه فصل..فصل اول در اوزان صغار فصل دوم در اوزان کبارفصل سوم درتحویل بعضی اوزان به بعضی دیگروقسمت اعظم این کتاب دستورات جامع موسوم به تحفه المومنین دربیان اعمالی که متعلق است به ادویه مفرده وآن مشتمل است بر پنج طریق ..طریق اول درتدبیرادویه مفرده مخصوص طریق دوم دربیان دستور استعمال بعضی ادویه مثل چوب چینی ومانندآن طریق سوم درگرفتن عرقها وآبها وطریق چهارم دربیان ساختن گل حکمت وشنجرف وسایر ادویه مفرده..(بخش دیگر کتاب نیزدر دستورمعالجات طیورمیباشد.) (کاتب ملا محمد کشمیری کتابت شد بتاریخ نوزدهم شعبان المعظم 23)