دسته‌ها
طب سنتی

مداوای سموم (محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني)

مداوای سموم (محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني)

مداوای سموم (محمد مؤمن حسيني ديلمي تنکابني)

نسخه مشتمل است برپنج فصل.فصل اول درتدبیر تاثیر سموم واحتراز آن فصل دوم درتدابیرمشترکه سموم فصل سوم درسموم مشروبه فصل چهارم در تدبیر مداوای سموم فصل پنجم دربیان آنچه حشرات از اوگریزند. بخش دیگری ازکتاب تشخیص پنجم در اوزان که آن مشتمل است برسه فصل..فصل اول در اوزان صغار فصل دوم در اوزان کبارفصل سوم درتحویل بعضی اوزان به بعضی دیگروقسمت اعظم این کتاب دستورات جامع موسوم به تحفه المومنین دربیان اعمالی که متعلق است به ادویه مفرده وآن مشتمل است بر پنج طریق ..طریق اول درتدبیرادویه مفرده مخصوص طریق دوم دربیان دستور استعمال بعضی ادویه مثل چوب چینی ومانندآن طریق سوم درگرفتن عرقها وآبها وطریق چهارم دربیان ساختن گل حکمت وشنجرف وسایر ادویه مفرده..(بخش دیگر کتاب نیزدر دستورمعالجات طیورمیباشد.) (کاتب ملا محمد کشمیری کتابت شد بتاریخ نوزدهم شعبان المعظم 23)