دسته‌ها
فنی و مهندسی

کتاب حفاظت و رله ها

کتاب حفاظت و رله ها

کتاب حفاظت و رله ها

دانلود کتاب حفاظت و رله ها تالیف دکتر عسکریان ابیانه و مهندس طالشیان چاپ سوم به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 267 و شامل سرفصل های : 1- اصول مقماتی 2- حفاظت جریان زیاد و زمین 3- ترانسفورماتورهای حفاظتی جریان و ولتاژ 4- فیوزها 5- حفاظت دیستانس 6- حفاظت تفاضلی 7- حفاظت ژنراتورها، ترانسفورماتورها و شبکه ها 8- حفاظت شبکه های صنعتی (ناقص)

دسته‌ها
برق،الکترونیک،مخابرات

کتاب حفاظت سیستم های قدرت

کتاب حفاظت سیستم های قدرت

کتاب حفاظت سیستم های قدرت

دانلود کتاب حفاظت سیستم های قدرت تالیف دکتر خدر زاده به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 202 و شامل سرفصل های : 1- مقدمه و کلیات 2- مبانی عملکرد رله ها 3- ترانسفورماتورای ولتاژ و جریان 4- ساختمان داخلی رله ها 5- حفاظت جریان زیاد 6- حفاظت ژنراتور 7- حفاظت ترانسفورماتور 8- رله جهت دار 9- حفاظت دیستانس